AccueilNederlandEU-orgaan voor ethiek,...

EU-orgaan voor ethiek, voorstel van de Commissie « onvoldoende », zeggen EP-leden

In een resolutie die werd aangenomen met 365 stemmen voor, 270 tegen en 20 onthoudingen, noemt het Parlement het ontwerpakkoord van de ethische instantie « onbevredigend en niet ambitieus genoeg, waardoor het niet voldoet aan een echte ethische instantie », zoals voorzien door het parlement alweer twee jaar geleden.

Omstreden punten

Het betreurt ook dat de Commissie heeft voorgesteld dat slechts vijf onafhankelijke deskundigen deel zullen uitmaken van het orgaan (één per EU-instelling) en alleen als waarnemer, in plaats van het negenkoppige orgaan dat bestaat uit onafhankelijke ethische deskundigen waar het Parlement eerder om had gevraagd. EP-leden dringen erop aan dat de ethische instantie vermeende schendingen van ethische regels moet kunnen onderzoeken, en ook de bevoegdheid moet hebben om administratieve documenten op te vragen (met respect voor de immuniteit en vrijheid van mandaat van de EP-leden). Het zou de bevoegdheid moeten hebben om vermeende schendingen van ethische regels op eigen initiatief te onderzoeken en individuele gevallen te behandelen als een deelnemende instelling of een van haar leden daarom verzoekt, benadrukken ze. EP-leden benadrukken ook dat het orgaan aanbevelingen moet kunnen doen voor sancties, die openbaar moeten worden gemaakt samen met het besluit van de respectieve instelling of na een deadline.

Andere belangrijke punten die in de resolutie naar voren worden gebracht, zijn onder meer de noodzaak dat onafhankelijke deskundigen die individuele gevallen behandelen, samenwerken met het lid van het orgaan dat de betrokken instelling vertegenwoordigt, het vermogen van het orgaan om belangenverklaringen en vermogensverklaringen te ontvangen en te beoordelen, en zijn bewustmakings- en begeleidende rol.

Europarlementariërs betreuren ook dat het voorstel niet van toepassing is op het personeel van de instellingen, die onderworpen zijn aan gemeenschappelijke verplichtingen en benadrukt dat het orgaan klokkenluiders, met name Europese ambtenaren, moet beschermen.

Herziening van de regels van het Parlement

Wat betreft de eigen inspanningen van het Parlement voor meer transparantie, integriteit en verantwoordingsplicht, benadrukken de EP-leden dat het Parlement momenteel zijn kader aan het herzien is met het oog op het versterken van de procedures voor het omgaan met inbreuken op zijn regels (met name de gedragscode), om de zijn sanctiemechanisme, en de relevante adviescommissie structureel hervormen. Ze benadrukken dat in recente beschuldigingen van corruptie NGO’s lijken te zijn gebruikt als vectoren van buitenlandse inmenging, en roepen op tot een dringende herziening van bestaande regelgeving met als doel NGO’s transparanter en verantwoordelijker te maken. Er moet een uitgebreide financiële prescreening worden vereist voor entiteiten die in de EU op de lijst worden geplaatst Transparantieregister‘draaideurincidenten’ waarbij ngo’s betrokken zijn, moeten verder worden bestudeerd in termen van belangenconflicten, en de toekomstige leden van de ethische instantie moeten zich terugtrekken uit dossiers die betrekking hebben op het werk van ngo’s waarvan ze een vergoeding hebben ontvangen, benadrukken Europarlementsleden.

Volgende stappen

Het Parlement zal deelnemen aan de onderhandelingen met de Raad en de Commissie, onder leiding van president Roberta Metsola, met als doel deze tegen eind 2023 af te ronden en zijn resolutie uit 2021 te gebruiken als basis voor het onderhandelingsstandpunt van het Parlement.

Bronlink

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Afrikaanse vrouwen in de frontlinie van de vredeshandhaving europahoy.news

In 2022 was Baah een van de 173 Ghanese vrouwelijke vredeshandhavers die dienden in de VN-interimmissie in Libanon. Ze was ook een van de 6.200 geüniformeerde vrouwelijke vredessoldaten (militairen en politiepersoneel) die dienden in de twaalf vredesmissies ter...

EP-leden willen nauwkeurige etikettering van het ontbijt

De herziening beoogt een preciezere oorsprongsetikettering om consumenten te helpen een weloverwogen keuze te maken voor een bepaald aantal agrovoedingsproducten. Woensdag heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid haar standpunt over de herziening van de wet aangenomen EU handelsnormen voor...

Boheemse buurten en creatieve ruimtes europahoy.news

Ontdek de charme van Berlijn: Boheemse buurten en creatieve ruimtes Berlijn, de hoofdstad van Duitsland, is een levendige en levendige stad die door de jaren heen zijn Boheemse essentie en creatieve geest heeft weten te behouden. In de straten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.