AccueilNederlandExpert: EHRM-artikel niet...

Expert: EHRM-artikel niet in overeenstemming met internationale mensenrechtennormen

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa die vorige week met experts werd gehoord, onderzocht de discriminerende ideologie die ten grondslag ligt aan de reden waarom het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) het recht op vrijheid en veiligheid van personen met psychosociale handicaps beperkt. Tegelijkertijd luisterde de commissie naar de inhoud van het moderne mensenrechtenconcept dat door de Verenigde Naties wordt gepromoot.

Het EVRM en ‘ongezond verstand’

Als eerste deskundige prof. Dr. A.S. Marius Zwarts, directeur van het Centre for Medical Humanities, Oxford Brookes University, UK beschreef de historische context waarin het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) tot stand was gekomen. Historisch gezien is de concept van ‘ongezonde geest’ gebruikt als term in het EVRM Artikel 5, 1(e) – in al zijn permutaties – een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van het eugenetische denken en de praktijk, en niet alleen in Groot-Brittannië, waar het is ontstaan.

Prof. Turda legde uit dat “het op verschillende manieren werd ingezet om individuen te stigmatiseren en te ontmenselijken en ook om discriminerende praktijken en marginalisering van personen met leerproblemen te bevorderen. Eugenetische verhandelingen over wat normaal/abnormaal gedrag en attitudes vormden, waren centraal gekaderd rond representaties van mentaal ‘fitte’ en ‘ongeschikte’ individuen, en leidden uiteindelijk tot significante nieuwe vormen van sociale, economische en politieke ontneming van het kiesrecht en de erosie van rechten voor vrouwen en mannen die bestempeld worden als ‘ongezond verstand’.”

Mevrouw Boglárka Benkoregister van de Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)presenteerde de jurisprudentie van de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Als onderdeel hiervan wees ze op het probleem dat de tekst van het verdrag personen die als « ongezond verstand » worden beschouwd, vrijstelt van de reguliere bescherming van hun rechten. Ze merkte op dat het EHRM zijn interpretatie van de tekst van het Verdrag met betrekking tot de vrijheidsbeneming van personen met psychosociale handicaps of psychische problemen slechts in zeer beperkte mate heeft geregeld. De rechtbanken volgen in het algemeen de adviezen van medische experts.

Deze praktijk staat in contrast met andere hoofdstukken van het Europees Verdrag inzake Mensenrechten (EVRM), waar het Europese Hof duidelijker rekening heeft gehouden met de mensenrechtenschendingen van zaken volgens het EVRM, terwijl het ook kijkt naar andere internationale mensenrechteninstrumenten. Boglárka Benko merkte op dat de bescherming van de mensenrechten daardoor mogelijk versnipperd dreigt te raken.

O8A7474 Expert: EVRM-artikel niet in overeenstemming met internationale mensenrechtennormen
Laura Marchetti, beleidsmanager geestelijke gezondheid Europa (MHE). Foto: THIX-foto

Een andere deskundige, Laura Marettibeleidsmanager van Geestelijke Gezondheid Europa (MHE) gaf een presentatie over de mensenrechtendimensie van de detentie van personen met een psychosociale handicap. MHE is de grootste onafhankelijke Europese netwerkorganisatie die werkt aan het bevorderen van positieve geestelijke gezondheid en welzijn; Voorkom psychische problemen; en ondersteuning en bevordering van de rechten van mensen met een geestelijke gezondheidsproblemen of psychosociale handicaps.

“Lange tijd werden mensen met psychosociale handicaps en psychische problemen vaak beschouwd als minderwaardig, ontoereikend of zelfs gevaarlijk voor de samenleving. Dit was het resultaat van een biomedische benadering van geestelijke gezondheid, die het onderwerp omschreef als een individuele fout of een individueel probleem”, merkte Laura Marchetti op.

Ze ging dieper in op de historische discriminatie die was gepresenteerd door prof. Turda. « Beleid en wetgeving ontwikkelden zich volgens deze aanpak, met name gelegitimeerde uitsluiting, dwang en vrijheidsberoving », vertelde ze de commissie. En ze voegde eraan toe dat « mensen met een psychosociale handicap werden neergezet als een last of gevaar voor de samenleving. »

Psychosociaal model van handicap

In de afgelopen decennia is deze benadering steeds meer in twijfel getrokken, omdat het publieke debat en onderzoek begonnen te wijzen op de discriminatie en tekortkomingen van een biomedische benadering.

Laura Marchetti wees erop dat “tegen deze achtergrond het zogenaamde psychosociale model voor handicap stelt dat de problemen en uitsluiting waarmee personen met een psychosociale handicap en geestelijke gezondheidsproblemen worden geconfronteerd, niet worden veroorzaakt door hun beperkingen, maar door de manier waarop de samenleving is georganiseerd en begrijpt dit onderwerp.”

Dit model vestigt ook de aandacht op het feit dat menselijke ervaringen gevarieerd zijn en dat er een reeks determinanten is die iemands leven beïnvloeden (bv. socio-economische en omgevingsfactoren, uitdagende of traumatische levensgebeurtenissen).

“Maatschappelijke barrières en determinanten zijn daarom het probleem dat moet worden aangepakt door middel van beleid en wetgeving. De focus moet liggen op inclusie en ondersteuning, in plaats van op uitsluiting en gebrek aan keuze en controle”, benadrukte Laura Marchetti.

Deze verschuiving in benaderingen is verankerd in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD), dat tot doel heeft het volledige en gelijke genot van alle mensenrechten door alle personen met een handicap te bevorderen, te beschermen en te waarborgen.

Het CRPD is ondertekend door 164 landen, waaronder de Europese Unie en al haar lidstaten. Het verankert in beleid en wetten de verschuiving van een biomedische benadering naar een psychosociaal model van handicap. Het definieerde personen met een handicap als mensen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die, in interactie met verschillende barrières, hun volledige en effectieve deelname aan de samenleving op voet van gelijkheid met anderen kunnen belemmeren.

MHE Slide Expert: EVRM-artikel niet in overeenstemming met internationale mensenrechtennormen
Dia door MHE gebruikt in de presentatie aan de commissie van de parlementaire vergadering.

Laura Marchetti specificeerde: “Het CRPD bepaalt dat individuen niet mogen worden gediscrimineerd op basis van hun handicap, inclusief psychosociale handicap. Het Verdrag geeft duidelijk aan dat elke vorm van dwang, ontneming van handelingsbekwaamheid en gedwongen behandeling mensenrechtenschendingen zijn. Artikel 14 van het CRPD stelt ook duidelijk dat « het bestaan ​​van een handicap in geen geval een vrijheidsbeneming rechtvaardigt ».

O8A7780 1 Expert: artikel EVRM niet in overeenstemming met internationale mensenrechtennormen
Laura Marchetti, beleidsmanager geestelijke gezondheid Europa (MHE) beantwoorden van vragen van de parlementaire commissieleden. Foto: THIX-foto

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 5 § 1 (e)

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) was geweest opgesteld in 1949 en 1950. In zijn afdeling over het recht op vrijheid en veiligheid van de persoon, artikel 5 § 1 (e) van het EVRM, vermeldt het een uitzondering van “personen met een verstandelijke beperking, alcoholisten of medicijn verslaafden of zwervers.” Het uitkiezen van personen die geacht worden getroffen te zijn door dergelijke sociale of persoonlijke realiteiten, of meningsverschillen, vindt zijn oorsprong in de wijdverspreide discriminerende standpunten van het eerste deel van de 20e eeuw.

De uitzondering is geformuleerd door vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden onder leiding van de Britten. Het was gebaseerd op de bezorgdheid dat de toen opgestelde mensenrechtenteksten de universele mensenrechten probeerden te implementeren, ook voor personen met psychosociale handicaps of geestelijke gezondheidsproblemen, die in strijd waren met de wetgeving en het sociaal beleid in deze landen. Zowel de Britten, Denemarken als Zweden waren destijds sterke voorstanders van eugenetica en hadden dergelijke principes en standpunten in wetgeving en praktijk geïmplementeerd.

O8A7879 Expert: EVRM-artikel niet in overeenstemming met internationale mensenrechtennormen
De heer Stefan Schennach, de rapporteur van de commissie van de Parlementaire Vergadering over het onderzoek naar detentie van « sociaal onaangepaste » personen, dat onderzoek doet naar de beperking van het recht op vrijheid dat is opgenomen in het EVRM. Foto: THIX-foto

Laura Marchetti sloot haar presentatie af met de mededeling dat

“In het licht van deze veranderingen is de huidige tekst van artikel 5, 1(e) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) niet in overeenstemming met de internationale mensenrechtennormen, aangezien het nog steeds discriminatie op grond van een psychosociale handicap of een psychisch probleem.”

“Het is daarom van cruciaal belang dat de tekst wordt hervormd en dat er passages worden verwijderd die discriminatie en ongelijke behandeling in stand houden”, benadrukte ze in haar slotverklaring.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

« Spainskills is de beste showcase van talent voor beroepsopleiding » europahoy.news

Het startschot van vandaag voor de competitie Spainskills 2024, die de beste studenten en afgestudeerden in de beroepsopleiding van het land samenbrengt. Drie dagen lang zullen 529 deelnemers uit alle autonome gemeenschappen en steden elkaar ontmoeten op IFEMA...

Gaza : les meurtres de travailleurs humanitaires entraînent un arrêt temporaire des opérations de l’ONU après la tombée de la nuit

Cette décision permettra une évaluation plus approfondie des problèmes de sécurité qui affectent à la fois le personnel sur le terrain et les personnes qu'ils tentent de servir, a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. dit mercredi lors...

AI-model heeft potentieel om het risico op posttraumatische stressstoornis gerelateerd aan de bevalling te detecteren europahoy.new

Onderzoekers hebben een programma voor kunstmatige intelligentie (AI) aangepast om tekenen van bevallingsgerelateerde posttraumatische stressstoornis (CB-PTSD) te identificeren door korte verhalende verklaringen van patiënten die zijn bevallen te evalueren. Het programma identificeerde met succes een groot deel van...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.