AccueilNederlandwat de Verenigde...

wat de Verenigde Naties zeggen over Electroshock

In februari 2013 adviseerde de speciale rapporteur van de Verenigde Naties inzake foltering, de heer Juan Méndez, toen hij onder meer sprak over ECT (elektroconvulsieve therapie o elektroshock) een

“absoluut verbod op gedwongen en niet-consensuele medische interventies tegen personen met een handicap, met inbegrip van de niet-consensuele toediening van psychochirurgie, elektroshock en geestverruimende medicijnen zoals neuroleptica, [and] het gebruik van terughoudendheid en eenzame opsluiting, voor zowel lange als korte termijn toepassing.” [i]

VERSLAG VAN DE SPECIALE RAPPORTEUR INZAKE FOLTING EN ANDERE WREDE, ONMENSELIJKE OF VERDIENDE BEHANDELING OF STRAF

1 februari 2013

39. …Medische zorg die zonder gerechtvaardigde reden ernstig lijden veroorzaakt, kan worden beschouwd als wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, en als er sprake is van betrokkenheid van de staat en specifieke bedoelingen, is het marteling.

63. … Het is essentieel dat een absoluut verbod op alle dwangmaatregelen en niet-consensuele maatregelen, met inbegrip van dwangmaatregelen en eenzame opsluiting van mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, van toepassing is op alle plaatsen waar vrijheidsbeneming plaatsvindt, ook in psychiatrische en sociale zorginstellingen… .

V. Conclusies en aanbevelingen

  1. Betekenis van het categoriseren van misstanden in de gezondheidszorg als marteling en mishandeling

82. Het verbod op foltering is een van de weinige absolute en niet-afwijkbare mensenrechteneen zaak van juscogens, een dwingende norm van internationaal gewoonterecht. Het onderzoeken van misstanden in de gezondheidszorg vanuit een kader voor bescherming tegen foltering biedt de mogelijkheid om een ​​beter begrip van deze schendingen te verstevigen en om de positieve verplichtingen te benadrukken die staten hebben om dergelijke schendingen te voorkomen, te vervolgen en te herstellen.

B. Aanbevelingen

85. De Speciale Rapporteur roept alle Staten op om:

Handhaving van het verbod op foltering in alle zorginstellingen, zowel publieke als private, door onder meer te verklaren dat misstanden gepleegd in het kader van de gezondheidszorg kunnen neerkomen op foltering of wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing; het reguleren van praktijken in de gezondheidszorg om mishandeling onder welk voorwendsel dan ook te voorkomen; en integratie van de bepalingen ter voorkoming van foltering en mishandeling in het gezondheidszorgbeleid;

4. Personen met een psychosociale handicap

89. De speciale VN-rapporteur roept alle staten op om:

Een absoluut verbod opleggen aan alle gedwongen en niet-consensuele medische interventies tegen personen met een handicap, met inbegrip van de niet-consensuele toediening van psychochirurgie, elektroshock en geestverruimende medicijnen zoals neuroleptica, het gebruik van dwangmiddelen en eenzame opsluiting, voor zowel lange als korte termijn toepassing. De verplichting om gedwongen psychiatrische interventies uitsluitend op grond van een handicap stop te zetten, is onmiddellijk van toepassing en schaarse financiële middelen kunnen uitstel van de uitvoering ervan niet rechtvaardigen

“(d) Herzien van de wettelijke bepalingen die detentie om redenen van geestelijke gezondheid of in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, en dwanginterventies of behandelingen in de instelling voor geestelijke gezondheidszorg mogelijk maken zonder de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene. De wetgeving die de opname van personen met een handicap op grond van hun handicap toestaat zonder hun vrije en geïnformeerde toestemming, moet worden afgeschaft.

14 mei 2018: Verklaring van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, de heer Zeid Ra’ad Al Hussein

“Psychiatrische instellingen zorgen, net als alle gesloten instellingen, voor uitsluiting en segregatie, en gedwongen worden tot een instelling komt neer op willekeurige vrijheidsberoving. Ze zijn ook vaak het toneel van beledigende en dwingende praktijken, evenals geweld dat kan neerkomen op marteling.”

“Gedwongen behandeling – inclusief gedwongen medicatie en gedwongen elektroconvulsiebehandeling, evenals gedwongen institutionalisering en segregatie – mag niet meer worden beoefend.”

Verslag van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten Verenigde Naties (A/HRC/39/36) van 24 juli 2018

Geestelijke gezondheid en mensenrechten

Rapport van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten

44. In het licht van de besprekingen werden de volgende aanbevelingen voorgesteld.

46. Staten dienen ervoor te zorgen dat alle gezondheidszorg en diensten, met inbegrip van alle geestelijke gezondheidszorg en diensten, gebaseerd zijn op de vrijwillige en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, en dat wettelijke bepalingen en beleidsmaatregelen het gebruik van dwang en gedwongen interventies, met inbegrip van onvrijwillige ziekenhuisopname en opname in een instelling, het gebruik van dwangmiddelen, psychochirurgie, gedwongen medicatie en andere gedwongen maatregelen gericht op het corrigeren of herstellen van een feitelijke of vermeende stoornisinclusief die welke toestemming of autorisatie door een derde partij toestaan, worden ingetrokken. Staten moeten deze praktijken herformuleren en erkennen als foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en als neerkomend op discriminatie van gebruikers van geestelijke gezondheidszorg, personen met psychische aandoeningen en personen met psychosociale handicaps. Staten moeten ervoor zorgen dat zij op voet van gelijkheid met anderen hun rechtsbevoegdheid genieten en uitoefenen door wetten in te trekken die voorzagen in vervangende besluitvorming, en zouden moeten voorzien in: een reeks vrijwillig ondersteunde besluitvormingsmechanismen, met inbegrip van collegiale ondersteuning, met respect voor hun individuele autonomie , wil en voorkeuren; waarborgen tegen misbruik en ongepaste beïnvloeding binnen steunregelingen; en de toewijzing van middelen om de beschikbaarheid van ondersteuning mogelijk te maken en te waarborgen.

14 september 2018: presentatie van het themarapport van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten Geestelijke gezondheid en mensenrechten door de plaatsvervangend hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, mevr. Kate Gilmore.

Praktijken zoals gedwongen behandelinggedwongen sterilisatie en gedwongen institutionalisering mensenrechten schendennet als de criminalisering van mensen met psychische aandoeningen.”

10 juni 2021: de « Richtlijn voor geestelijke gezondheidszorg in de gemeenschap: bevordering van persoonsgerichte en op rechten gebaseerde benaderingen » van de Wereldgezondheidsorganisatie

De « Guidance on Community Mental Health Services: Promoting Person-Centered and Rights-Based Approaches » van de Wereldgezondheidsorganisatie veroordeelt dwingende psychiatrische praktijken, waarin staat:

« zijn alomtegenwoordig en worden in toenemende mate gebruikt in diensten in landen over de hele wereld, ondanks het gebrek aan bewijs dat ze enige voordelen bieden, en het significante bewijs dat ze leiden tot fysieke en psychologische schade en zelfs tot de dood. »[ii]

“Verschillende andere rechten van het CRPDinclusief vrijwaring van foltering of wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing en vrijwaring van uitbuiting, geweld en misbruik, ook verbieden dwangpraktijken zoals gedwongen opname en behandeling, afzondering en fixatie, evenals het toedienen van antipsychotica, elektroconvulsietherapie (ECT) en psychochirurgie zonder geïnformeerde toestemming.”[iii]

Raadpleging over manieren om wetten te harmoniseren, bij de Verenigde Naties (A/HRC/49/29) van 2 februari 2022

Samenvatting van het resultaat van de raadpleging over manieren om wetten, beleid en praktijken met betrekking tot geestelijke gezondheid te harmoniseren met de normen van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en over hoe deze te implementeren

Rapport van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten

“40. In het licht van de besprekingen doet de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten de volgende opmerkingen en aanbevelingen voor staten en alle andere relevante belanghebbenden, waaronder gezondheidswerkers, over manieren om, waar nodig, wetten, beleid en praktijken met betrekking tot geestelijke gezondheid te harmoniseren met de bepalingen van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en hoe deze te implementeren:

« (C) Op grond van hun verplichtingen uit hoofde van het verdrag dienen staten bepalingen inzake gedwongen institutionalisering en vervangende besluitvorming in de wet en in de praktijk in te trekken. De inzet van staten voor deïnstitutionalisering zou ook het beëindigen van onvrijwillige behandelingspraktijken moeten omvatten,”

VOORLOPIGE VERSIE BEGELEIDING OVER GEESTELIJKE GEZONDHEID, MENSENRECHTEN EN WETGEVING

juni 2022

WIE/OHCHR

“Aanzienlijke controverse rond het gebruik van elektroconvulsietherapie (ECT) en de bijbehorende risico’s (171). In Slovenië en Luxemburg is ECT niet beschikbaar (172); en in veel landen is het gebruik ervan dramatisch afgenomen (173). Bovendien gaan er stemmen op om ECT helemaal te verbieden (174, 175). Indien toegestaan, mag ECT alleen worden toegediend met de geïnformeerde toestemming van de betrokkene. Internationale mensenrechtennormen zijn heel duidelijk dat ECT zonder toestemming het recht op fysieke en mentale integriteit schendt en kan leiden tot marteling en mishandeling (77). Mensen die ECT krijgen aangeboden, moeten ook bewust worden gemaakt van alle risico’s en mogelijke schadelijke effecten op korte en lange termijn, zoals geheugenverlies en hersenbeschadiging (176, 177).”

Kader 24. Wat de wet kan zeggen

Waar elektroconvulsietherapie nog steeds wordt toegepast, is de toediening ervan zonder de voorafgaande schriftelijke geïnformeerde toestemming van een persoon verboden.

171. Lees J, Cunliffe S, Jauhar S, McLoughlin DM. Moeten we stoppen met het gebruik van elektroconvulsietherapie? BMJ. 2019;364:k5233. doi: 10.1136/bmj.k5233.

172. Gazdag G, Takács R, Ungvari GS, Sienaert P. De praktijk van toestemming voor elektroconvulsietherapie in de Europese Unie. J ECT. 2012;28:4-6. doi: 10.1097/YCT.0b013e318223c63c.

173. Lees J, Harrop C, Geekie J, Renton J, Cunliffe S. Een tweede onafhankelijke audit van elektroconvulsietherapie in Engeland, 2019: gebruik, demografie, toestemming en naleving van richtlijnen en wetgeving. Psychol Psychother Theory Res Pract. 2021;94:603-19. doi: 10.1111/papt.12335.

174. Lees J, Cunliffe S, Jauhar S, McLoughlin DM. Moeten we stoppen met het gebruik van elektroconvulsietherapie? . BMJ. 2019;364:k5233. doi: 10.1136/bmj.k5233.

175. BregginPR. Elektroshock: wetenschappelijke, ethische en politieke kwesties. Int J Risk Saf Med. 1998;11:5. (http://www.ectresources.org/ECTscience/Breggin_1998_ECT__Overview.pdfgeraadpleegd op 27 juni 2022).

176. Sackeim H, Prudic J, Fuller R, al. e. De cognitieve effecten van elektroconvulsietherapie in gemeenschapsinstellingen. Neuropsychofarmacol. 2007;32:244-54. doi: 10.1038/sj.npp.1301180.

177. Regelgeving update voor thymatron systeem iv instructiehandleiding. somatiek; 2018 (http://www.thymatron.com/downloads/System_IV_Regulatory_Update.pdf geraadpleegd op 27 juni 2022).


[i] “Rapport van de speciale rapporteur inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, Juan E. Méndez”, VN-Mensenrechtenraad, 1 februari 2013, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil /RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_Engels.pdf

[ii] « Guidance on Community Mental Health Services: Promoting Person-Centered and Rights-Based Approaches », Wereldgezondheidsorganisatie, 10 juni 2021, https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707 (om rapport te downloaden)

[iii] « Richtlijnen voor geestelijke gezondheidszorg in de gemeenschap: bevordering van persoonsgerichte en op rechten gebaseerde benaderingen », Wereldgezondheidsorganisatie, 10 juni 2021, p. 7.

1280px Hospital psiquiatrico de Conxo 1 1024x576 - ECT - wat de Verenigde Naties zeggen over Electroshock1280px Hospital psiquiatrico de Conxo 1 1024x576 - ECT - wat de Verenigde Naties zeggen over Electroshock
ECT – wat de Verenigde Naties zeggen over Electroshock

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Palmolie in biobrandstoffen op de Belgische markt valt terug naar nul

Een eerste analyse van de registraties in 2023 van biobrandstoffen die gebruikt worden in de transportsector leert dat het verbruik van palmolie als biobrandstof in België terugvalt naar nul. “Na een jarenlange groei van palmolie in biobrandstoffen, blijkt de...

Europese natuurherstelwet/Een tekst die de minimaal aanvaardbare ambitie handhaaft om de natuur niet on hold te zetten, en antwoorden geeft op bepaalde zorgen van...

Na analyse verwelkomt de federale minister van Milieu, Zakia Khattabi, het nieuwe voorstel van het Zweedse voorzitterschap over de Europese wet inzake natuurherstel: "Ik ben verheugd dat de nieuwe tekst die op tafel ligt een niveau van noodzakelijke ambitie...

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.