AccueilNederlandlacunes in maatregelen...

lacunes in maatregelen om belangenconflicten op te sporen, op te lossen en erover te rapporteren

The new report, published on Monday (13 March) by the European Court of Auditors, explored how the issue is addressed in agricultural and cohesion policies, the two biggest spending areas in the EU which together amount to around half of the EU budget. The EU’s Common Agricultural Policy (CAP) still remains vulnerable to conflicts of interest thanks to transparency loopholes and a lack of measures to detect situations at risk and protect whistleblowers, according to a new watchdog report.

Hoewel er een kader bestaat om belangenconflicten bij EU-uitgaven te voorkomen en te beheersen, zijn er mazen in de wet om transparantie te bevorderen en risicosituaties op te sporen. Dit blijkt uit een nieuw rapport van de Europese Rekenkamer, waarin met name wordt gekeken naar de manier waarop de kwestie wordt aangepakt in het landbouw- en cohesiebeleid, de grootste uitgaventerreinen in de EU.

“In het licht van de herziene wetgeving en recente gevallen wilden we verifiëren of de Europese Commissie en de lidstaten belangenconflicten in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid adequaat hebben aangepakt”, aldus Pietro Russo, het ERK-lid dat de controle leidde. “We hebben geconstateerd dat er inspanningen zijn geleverd om het probleem aan te pakken, maar er blijven hiaten. De rapportage van gevallen moet worden verbeterd om een ​​duidelijk overzicht te geven van de bedragen die door belangenconflicten worden beïnvloed”

De EU-regels vereisen dat alle mensen die betrokken zijn bij het beheer van EU-fondsen (at EU en nationaal niveau) om belangenconflicten te vermijden die voortkomen uit politieke of nationale affiniteit, economische belangen of enig ander direct of indirect persoonlijk belang; wanneer een vermeende of daadwerkelijke belangenverstrengeling wordt vastgesteld, moet de relevante autoriteit ervoor zorgen dat de persoon in kwestie alle activiteiten in verband met de zaak staakt.

Op nationaal niveau zijn eigen verklaringen de meest gebruikte methode om dergelijke situaties te voorkomen en te beheersen. Declaraties kunnen echter onbetrouwbaar blijken, en het kan soms moeilijk zijn om de informatie onderling te controleren vanwege onvoldoende administratieve capaciteit, gegevensbeschermingsregels en algemene problemen die samenhangen met het bereiken van volledige transparantie. De controleurs stelden vast dat in de door hen onderzochte landen (Duitsland, Hongarije, Malta en Roemenië) eigen verklaringen niet verplicht waren voor regeringsleden die betrokken zijn bij het nemen van besluiten over EU-programma’s en het toewijzen van de daarmee verband houdende financiering, hoewel de regelgeving dit sindsdien uitdrukkelijk vereist 2018. Verklaringen worden ook op EU-niveau veel gebruikt en er worden enkele controles uitgevoerd, met name voor gevoelige functies. « Draaideuren » (personeel dat overgaat van officiële publieke functies naar functies in de particuliere sector in hetzelfde gebied) creëren echter intrinsiek een risico op belangenconflicten. Daarom zien de controleurs de noodzaak in van een actiever beheer van dergelijke gevallen.

Volgens de controleurs leggen de nationale autoriteiten grote nadruk op het opsporen van belangenconflicten bij aanbestedingen, maar schenken ze niet altijd voldoende aandacht aan bepaalde rode vlaggen, zoals de vele procedures zonder echte concurrentie (dwz contracten waarover is onderhandeld zonder openbare aanbesteding of aanvragers die zijn gekoppeld aan andere belanghebbenden die betrokken zijn bij door de EU gefinancierde projecten). De controleurs merken ook op dat er nog geen maatregelen voor klokkenluiders zijn genomen en dat veel lidstaten te laat zijn met het omzetten van de regels voor de bescherming van mensen die inbreuken op het EU-recht melden.

Publiek beschikbare bronnen (links naar nationale en regionale websites met een lijst van begunstigden van EU-financiering voor landbouw en cohesie, het online platform van de Commissie Kohesio) bevatten momenteel geen informatie over de uiteindelijke begunstigden achter rechtspersonen, wat de publieke controle beperkt. Het openbaar maken van deze informatie wordt verplicht in de beheers- en controlesystemen van de EU-landen in de nieuwe programmeringsperiode voor cohesie (2021-2027). Vanaf 2023 moeten begunstigden van landbouwsubsidies informatie verstrekken over groepen van bedrijven waarin zij participeren.

De controleurs merken ook op dat er geen openbaar beschikbare informatie is over de omvang van belangenconflicten bij gedeeld beheer van EU-uitgaven, en geen indicatoren die de frequentie of omvang van het probleem meten. Niet alle onregelmatigheden worden gemeld, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een ​​bedrag van minder dan 10 000 euro of ze worden op nationaal niveau opgespoord en gecorrigeerd voordat er geld van de Commissie wordt gevraagd.

Achtergrond informatie

Ongeveer de helft van de EU-uitgaven wordt gedeeld door de Commissie en de lidstaten. Dit omvat de twee landbouwfondsen – het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) – en de drie belangrijkste cohesiefondsen: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (CF). Bij gedeeld beheer behoudt de Commissie de algehele verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de begroting, terwijl de lidstaten doeltreffende en evenredige maatregelen moeten nemen om onregelmatigheden te voorkomen, op te sporen en te corrigeren en de nationale autoriteiten in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het opsporen en aanpakken ervan op het niveau van de begunstigde.

Speciaal verslag nr. 06/2023, « Belangenconflict bij EU-cohesie en landbouwuitgaven – Kader aanwezig, maar lacunes in transparantie en opsporingsmaatregelen », is beschikbaar op de ECA-website.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Palmolie in biobrandstoffen op de Belgische markt valt terug naar nul

Een eerste analyse van de registraties in 2023 van biobrandstoffen die gebruikt worden in de transportsector leert dat het verbruik van palmolie als biobrandstof in België terugvalt naar nul. “Na een jarenlange groei van palmolie in biobrandstoffen, blijkt de...

Europese natuurherstelwet/Een tekst die de minimaal aanvaardbare ambitie handhaaft om de natuur niet on hold te zetten, en antwoorden geeft op bepaalde zorgen van...

Na analyse verwelkomt de federale minister van Milieu, Zakia Khattabi, het nieuwe voorstel van het Zweedse voorzitterschap over de Europese wet inzake natuurherstel: "Ik ben verheugd dat de nieuwe tekst die op tafel ligt een niveau van noodzakelijke ambitie...

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.