AccueilNederlandHet uitbannen van...

Het uitbannen van rassendiscriminatie is de sleutel tot de implementatie van het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

© United Nations Network on Migration, Global Compact for Migration

Ter gelegenheid van dit jaar Internationale dag voor de uitbanning van rassendiscriminatieroept het United Nations Network on Migration de lidstaten op om meer inspanningen te leveren om racisme en rassendiscriminatie te bestrijden in de context van migratiebeheer.

Racisme, vreemdelingenhaat en elkaar kruisende vormen van discriminatie hebben schadelijke gevolgen voor migranten en diaspora’s, die zich mogelijk al in precaire situaties bevinden, met name migrantenvrouwen en -meisjes, en hebben ingrijpende gevolgen voor gemeenschappen.

Rassendiscriminatie van migranten kan zich uiten in schendingen van de mensenrechtenonder meer door het gebrek aan toegang tot basisdiensten zoals gezondheidszorg, onderwijs en justitie, of discriminatie op de arbeidsmarkt die leidt tot beroepssegregatie van migrerende werknemers en een lager loon voor werk van gelijke waarde.

De strafbaarstelling van irreguliere migratie leidt tot een negatieve publieke perceptie van migranten, wat leidt tot anti-immigratie publieke discoursen, discriminatie en xenofobie. Rassendiscriminatie berooft migrantenslachtoffers van misdrijven van hun rechten, verhoogt het risico op willekeurige immigratiedetentie en werpt belemmeringen op voor de regularisatie van migranten zonder papieren en de integratie van migranten. Rassendiscriminatie heeft maar al te vaak tot de dood geleid, ofwel na ontzegging van zorg, nalatigheid op het gebied van veiligheid op de werkplek of haatmisdrijven, en tot onwettige deportatie als gevolg van steeds restrictiever beleid en controles aan internationale grenzen.

Het gebrek aan bewustzijn van rassendiscriminatie waarmee migranten worden geconfronteerd, verergerd door een gebrek aan uitgesplitste gegevens naar ras, etniciteit en migratiestatus, kan dergelijke ervaringen onzichtbaar maken. Het gebrek aan vertrouwen in ambtenaren en instellingen, veroorzaakt door systemische en institutionele discriminatie, verhindert migranten vaak om mensenrechtenschendingen, beledigende en uitbuitende praktijken te melden of gezondheidszorg te zoeken, waardoor hun stem het zwijgen wordt opgelegd, wat bijdraagt ​​aan verdere marginalisering.

Het beëindigen van rassendiscriminatie is de sleutel tot de implementatie van het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Herinnerend aan de internationale mensenrechtenwetgeving, met inbegrip van internationale arbeidsnormen, bevestigt het netwerk opnieuw dat mensenrechten, gelijkheid en non-discriminatie een hoeksteen zijn van de GCM en moeten worden weerspiegeld in migratiebeleid en -praktijken op alle niveaus. Wil de inspanning een effectief en blijvend effect hebben, dan moet een intersectionele benadering van de bestrijding van discriminatie, waarbij rekening wordt gehouden met discriminatiegronden, zoals geslacht, geslacht, leeftijd, migratiestatus en ras, gericht zijn op zowel remedie als preventie.

In de Voortgangsverklaring van het eerste International Migration Review Forum van het Global Compact, aangenomen in mei 2022, hebben de lidstaten, als primaire plichtsdragers bij het waarborgen van de mensenrechten voor iedereen, stelling genomen tegen systemisch racisme, rassendiscriminatie en xenofobie, en herhaalden zij hun toezegging om alle vormen van discriminatie uit te bannen gericht op migranten. Ze beloofden ook actie te ondernemen tegen schadelijke stereotypen, haatdragende taal en haatmisdrijven, evenals tegen misleidende verhalen die een negatief beeld van migranten opwekken. Ze herhaalden de noodzaak om de mensenrechten en fundamentele vrijheden van alle migranten, ongeacht hun status, te eerbiedigen, te beschermen en te vervullen, waarbij ze hun rol als actoren van duurzame ontwikkeling en als rechthebbenden erkennen.

Deze toezeggingen moeten werkelijkheid worden. Overeenkomstig de verplichtingen die zijn vastgelegd in internationale mensenrechteninstrumenten, met name het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, de belofte van de Agenda 2030 om « niemand achter te laten » en de toezeggingen die zijn gedaan in de GCM, roept het netwerk staten op om rassendiscriminatie aan te pakken in alle sectoren van de samenleving, zoals arbeidsmarkten, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, sociale bescherming en justitie. Dergelijke acties moeten worden geïnformeerd door de stemmen van migranten, gebruikmakend van hun ervaring en expertise naast die van regeringen, het VN-systeem en relevante belanghebbenden.

In overeenstemming met de doelstellingen die zijn vastgelegd in de GCM, roept het netwerk staten op om:

  • Maatregelen nemen om wetten en beleid af te schaffen en percepties aan te pakken die leiden tot rassendiscriminatie en profilering van migranten;
  • Campagnes promoten om haatzaaiende uitlatingen en racistische, xenofobe en discriminerende uitlatingen te bestrijden;
  • Een empirisch onderbouwde publieke discussie bevorderen over de kansen en uitdagingen van migratie en de bijdragen van migranten aan duurzame ontwikkeling in de landen van herkomst, doorreis en bestemming;
  • Effectieve mechanismen opzetten om te reageren op gevallen van vreemdelingenhaat, discriminatie en stigmatisering van migranten, diasporagroepen en minderheden die met migratie worden geassocieerd;
  • Een einde maken aan de criminalisering van irreguliere migratie, die negatieve percepties van migranten voedt, evenals verhalen die migranten en migratie als een bedreiging presenteren;
  • Uitbreiden van reguliere trajecten en regularisatie voor migranten als middel om duurzame ontwikkeling te ondersteunen en raciale en andere kruisende vormen van discriminatie aan te pakken;
  • De rechten en waardigheid van migranten erkennen en bevorderen en ongelijkheden als gevolg van de migratiestatus aanpakken door te zorgen voor gelijke kansen en behandeling met betrekking tot toegang tot gezondheid, onderwijs, huisvesting, sociale bescherming en fatsoenlijk werk;
  • Maatschappelijke benaderingen ondersteunen die gebaseerd zijn op de vrijheid van vereniging van migranten in alle contexten, om zelforganisatie in staat te stellen op te komen voor de rechten van migranten en organisaties te ondersteunen die de rechten van migranten beschermen en levensreddende hulp verlenen; En
  • Zorgen voor inclusiviteit en consistentie in regionale benaderingen van de opvang en bescherming van migranten, ongeacht nationaliteit, ras, migratiestatus en etniciteit.

Het VN-netwerk voor migratie zet zich in voor ontwikkeling met regeringen, gemeenschappen en belanghebbenden hulpmiddelen voor belangenbehartiging om rassendiscriminatie jegens migranten uit te bannen.

Rassendiscriminatie ondermijnt tientallen jaren van vooruitgang op weg naar gelijkheid binnen en tussen gemeenschappen. Het gebrek aan toegang tot en de schending van de mensenrechten van migranten ondermijnen de verwezenlijking van de Agenda 2030 en haar toezegging om niemand achter te laten. We moeten nu samen handelen om rassendiscriminatie in al zijn vormen uit te bannen, in het belang van iedereen.


Op 27 april 2023 zal het VN-netwerk voor migratie, via zijn werkstromen voor gender- en antirassendiscriminatie, zijn instrument voor belangenbehartiging tegen discriminatie onderzoeken hoe een lens op het gebied van raciale rechtvaardigheid, gender en LGBTQI+-rechten in het migratiebeleid op alle niveaus kan worden opgenomen. Meer informatie zal beschikbaar zijn op de website van het netwerk.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Resultaten van de veiling van schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld kondigt aan dat het de biedingen op de veiling van schatkistcertificaten van vandaag voor een totaalbedrag van 2,195 miljard euro heeft aanvaard. Dit bedrag is als volgt over de lijnen verdeeld: ISIN-code: BE0312790620...

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt mee dat het vandaag voor een totaalbedrag van EUR 2.195 miljard in Schatkistcertificaten heeft aanbesteed, als volgt verdeeld over de lijnen : ISIN Code : BE0312790620 - 14/09/2023Opgenomen (EUR miljard) : 0.955Gew. gemid....

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.