AccueilNederlandCommissie om de...

Commissie om de controles en het toezicht op herstelfinanciering te versterken

De Commissie begrotingscontrole adviseerde om de begroting van de Commissie goed te keuren, maar uitte haar bezorgdheid over de beperkte mogelijkheden om het gebruik van herstelfinanciering te controleren.

Met 19 stemmen voor en zes tegen adviseerde de Commissie begrotingscontrole dat Parlement woensdag verleent kwijting aan de begroting 2021 van de Commissie. Tijdens dezelfde stemming ondertekenden ze de rekeningen van het Europees Ontwikkelingsfonds en 33 EU-agentschappen (klik hier voor stemresultaten).

Kwetsbaarheid voor misbruik en fraude

In de resolutie bij het kwijtingsbesluit (aangenomen met 19 stemmen voor, 3 tegen en 3 onthoudingen), zeggen de EP-leden dat sinds de herstel- en veerkrachtfondsen (RRF) « onder tijdsdruk » zijn opgezet, de controlevereisten veel lichter zijn dan die voor cohesie- en landbouwfondsen.

EP-leden benadrukken ook dat voor de herstelfondsen de lidstaten een grotere verantwoordelijkheid dragen om de financiële belangen van de EU te beschermen in vergelijking met cohesie- of landbouwprogramma’s, terwijl de controlesystemen van sommige nationale autoriteiten « te foutgevoelig en onbetrouwbaar », ongelijk van kwaliteit of te ingewikkeld zijn. en kunnen misbruik, fraude en georganiseerde misdaad aantrekken.

Europarlementariërs vragen de Commissie om ervoor te zorgen dat er interne controlesystemen en regels in de lidstaten zijn om fraude, corruptie en belangenconflicten te voorkomen en op te sporen. Ze vragen ook om de invoering van een mechanisme voor het melden van fraude, rapportage aan de Commissie en het Europees Openbaar Ministerie (DAARNA).

Evenzo maken de leden van het Europees Parlement zich zorgen over de « eerste indicaties » die in sommigen EU landen RRF-fondsen kunnen worden gebruikt ter vervanging van nationale uitgaven en verzoeken de Commissie aanvullende controles uit te voeren om dit te voorkomen.

Gebrek aan duidelijkheid over RFF-mijlpalen en -doelen

EP-leden zetten vraagtekens bij de beoordeling door de Commissie van de nationale naleving van ‘mijlpalen en doelen‘ (voorwaardelijke criteria voor EU-landen om RRF-betalingen te ontvangen) en benadrukken hun gebrek aan duidelijkheid en vergelijkbare definities. Ze vragen de Commissie deze naleving niet te beoordelen « op basis van politieke onderhandelingen », en een betrouwbaar systeem in te voeren om te controleren of de mijlpalen en doelstellingen daadwerkelijk worden uitgevoerd en om te beoordelen hoe goed de audit- en controleregelingen van de lidstaten zijn functioneren.

Lokale en regionale actoren moeten worden betrokken

Europarlementariërs maken zich zorgen over het risico van ‘renationalisering’ bij planning, monitoring en controle in het geval van de EU-herstelfondsen en roepen de lidstaten op om lokale en regionale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, de sociale partners, de academische wereld en andere belanghebbenden volledig te betrekken bij nationale herstelplannen.

Toegang van ngo’s tot EU-instellingen

Om ervoor te zorgen dat EU-fondsen alleen organisaties financieren die de EU-waarden strikt eerbiedigen, stellen EP-leden voor om een ​​openbare lijst op te stellen van ngo’s die zich bezighouden met activiteiten zoals haatzaaiende uitlatingen, aanzetten tot terrorisme, religieus extremisme of misbruik van EU-fondsen, om hen de toegang tot EU-fondsen te ontzeggen instellingen. Het Transparantieregister moet verbeterd worden en ngo’s moeten zich registreren als lobbyist.

Daarnaast roepen EP-leden de Commissie op om een ​​nieuw voorstel voor te stellen ngo Regeling met voorwaarden voor het ontvangen van EU-gelden en verplichtingen om financieringsbronnen en activiteiten namens buitenlandse opdrachtgevers te rapporteren.

Citaten

Corapporteur voor de kwijting van de Commissie Monika Hohlmeier (EVP, DE) zei: “De besprekingen tussen het Parlement en de Commissie tijdens dit kwijtingsproces hebben invloed gehad op de manier waarop de EU momenteel controle uitoefent op de financiering van herstel en veerkracht in de toekomst en hoe zij haar controle zal uitvoeren. Het systeem voor het controleren van de RRF is niet zo ingeburgerd als voor bijvoorbeeld EU-cohesie- of landbouwfinancieringsprogramma’s, en we hebben aanvankelijk alarm geslagen over kwesties als transparantie, ontbrekende methodologieën en controleprotocollen die de bescherming van de financiële belangen van de EU zouden kunnen garanderen. We moeten er nog zeker van zijn dat het herstelgeld de eindbegunstigden te zijner tijd zal bereiken en niet door de lidstaten voor andere doeleinden zal worden gebruikt. We waarschuwen tegen het “nationaliseren” van de RRF en dringen er sterk op aan om lokale autoriteiten en belanghebbenden te betrekken bij de uitvoering van nationale herstelplannen”.

Corapporteur voor de kwijting van de Commissie Jeroen Lenaers (EPP, NL) zei: “Er is een constructieve dialoog geweest tussen de kwijtingsautoriteit en de Commissie, en een uitstekende samenwerking met de Rekenkamer. We maken ons zorgen over de bevindingen van de Rekenkamer dat de Commissie de Europese Bijdrage uit de begroting van de Unie aan klimaatuitgaven 72 miljard EUR. Daarnaast zien we het foutenpercentage voor risicovolle uitgaven weer stijgen ten opzichte van vorig jaar, naar 4,7%. Dit is onaanvaardbaar en zorgelijk. Positief was dat het goed was om brede steun te zien om de transparantie te vergroten en de controle op de activiteiten van ngo’s te verbeteren, nadat Qatar-gate ernstige tekortkomingen in dit opzicht aan het licht had gebracht. De Commissie moet garanderen dat EU-middelen traceerbaar zijn vanaf de rechtstreekse ontvanger tot aan de eindbegunstigde.”

Volgende stappen

Het Parlement als geheel zal tijdens de plenaire vergadering van 8-11 mei zijn definitieve besluit over de kwijting voor de EU-begroting voor 2021 nemen.

Achtergrond

De kwijtingsprocedure is een proces van parlementaire controle op de manier waarop de Commissie en andere instellingen en organen de EU-begroting hebben gebruikt, in overeenstemming met het beginsel van goed financieel beheer.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Resultaten van de veiling van schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld kondigt aan dat het de biedingen op de veiling van schatkistcertificaten van vandaag voor een totaalbedrag van 2,195 miljard euro heeft aanvaard. Dit bedrag is als volgt over de lijnen verdeeld: ISIN-code: BE0312790620...

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt mee dat het vandaag voor een totaalbedrag van EUR 2.195 miljard in Schatkistcertificaten heeft aanbesteed, als volgt verdeeld over de lijnen : ISIN Code : BE0312790620 - 14/09/2023Opgenomen (EUR miljard) : 0.955Gew. gemid....

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.