AccueilNederlandVijfde uitspraak van...

Vijfde uitspraak van het Europees Hof van Justitie over gelijke beloning dreigt nu de Commissie de spraakmakende Lettori-zaak naar de fase van een met redenen omkleed advies brengt

Zestien maanden na de datum waarop zij een inbreukprocedure tegen Italië heeft geopend vanwege de aanhoudende discriminatie van niet-nationaal universitair onderwijzend personeel (Lettori), heeft de Europese Commissie besloten de procedure naar de fase van een met redenen omkleed advies te brengen. Het feit dat Italië er in de tussenliggende periode niet in is geslaagd zijn aansprakelijkheid jegens de Lettori voor tientallen jaren van discriminerende behandeling te schikken, verklaart waarom de Commissie dit besluit heeft genomen.

De schending van het Verdrag die in deze steeds prominentere zaak aan de orde is, is het onvermogen van Italië om de handhavingsuitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ-EU) uit 2006 correct uit te voeren in Zaak C-119/04 de laatste van vier uitspraken in het voordeel van de Lettori in een lijn van jurisprudentie die teruggaat tot de baanbrekende Allué-uitspraak uit 1989. Pilar Allué-dageen stuk gepubliceerd in The European Times in mei van dit jaar, vertelt hoe Italië erin is geslaagd zijn verplichtingen jegens de Lettori te ontlopen onder elk van deze uitspraken van het HvJ-EU van 1989 tot heden.

De eenvoud van de oplossing van de Lettori-zaak maakt de duur van de inbreuk des te opmerkelijker. De tenuitvoerlegging van het handhavingsbesluit uit 2006 vereiste alleen dat de universiteiten schikkingen moesten betalen voor de wederopbouw van de loopbaan vanaf de datum van eerste tewerkstelling bij de Lettori, op basis van de minimumparameter van een deeltijdonderzoeker of gunstiger parameters verkregen voor Italiaanse rechtbanken, zoals bepaald in de voorwaarden van een Italiaanse wet van maart 2004, een wet die door het HvJ-EU is goedgekeurd.

Maar Italië heeft consequent geprobeerd deze duidelijke uitspraak ondergeschikt te maken aan Italiaanse regelingen en interpretaties. De Gelmini-wet van 2010 interpreteerde de wet van maart 2004 met terugwerkende kracht op een restrictieve manier, die beperkingen oplegde aan de wederopbouw van de carrière dankzij de Lettori, grenzen die in de uitspraak van 2006 nergens werden toegestaan. Een blauwdruk van een contract voor universiteiten en Lettori, geïntroduceerd bij interministerieel decreet in 2019 om uitvoering te geven aan de jurisprudentie van het HvJ-EU, negeerde feitelijk de rechten op schikkingen van gepensioneerde Lettori. Aangezien de rechtszaken over gelijke behandeling dateren uit de jaren tachtig, vormen deze Lettori een aanzienlijk percentage van de begunstigden van de jurisprudentie van het HvJ-EU.

In zijn persberichtmaakt de Commissie duidelijk waarom zij heeft besloten het met redenen omkleed advies naar Italië te sturen.

“Het merendeel van de universiteiten heeft niet de stappen gezet die nodig zijn voor een correcte reconstructie van de carrières van de Lettori, met als gevolg dat de meeste buitenlandse docenten nog steeds niet het geld hebben gekregen waar ze recht op hebben. Italië heeft sinds de lancering van de maatregel niet de noodzakelijke maatregelen genomen inbreukprocedure in september 2021 en discrimineert dus nog steeds buitenlandse docenten.”

Mochten de Italiaanse autoriteiten er niet in slagen de schikkingen te betalen die verschuldigd zijn op grond van de uitspraak in zaak C-119/04, dan kan de Commissie de zaak voorleggen aan het HvJ-EU voor wat de vijfde uitspraak zou zijn in de lijn van jurisprudentie die eerst teruggaat tot Pilar Allué. overwinning in 1989. In een dergelijk scenario zouden de Italiaanse advocaten de weinig benijdenswaardige taak hebben om aan het Hof uit te leggen waarom de wet van maart 2004 – waarvan de inwerkingtreding Italië de dagelijkse boetes van € 309.750 aanbevolen door de Commissie, werd vervolgens niet ten uitvoer gelegd.

De inbreukprocedures werden voorafgegaan door een pilotprocedure, een procedure die werd ingevoerd om geschillen met de lidstaten in der minne op te lossen en te voorkomen dat er een rechtszaak zou worden aangespannen. Over een periode van tien jaar is het er duidelijk niet in geslaagd zijn doelstellingen te verwezenlijken. De overstap naar de eigenlijke inbreukprocedures met hun bredere reikwijdte wordt toegeschreven aan het bewijsmateriaal van discriminatie dat is verzameld in de nationale Census van Lettori en aan andere verklaringen van Asso. CEL.L, een officiële klager in de inbreukprocedure, en FLC CGIL, de grootste vakbond van Italië. Dat FLC CGIL de discriminerende praktijken van de staat waarvan het de belangrijkste vakbond is aan de kaak stelde en Het Italiaanse EP-lid steunt de Lettori was duidelijk invloedrijk.

Gesterkt door de opening van de inbreukprocedure zijn de Lettori politiek meer geëngageerd geworden. Gemodelleerd naar de vertegenwoordigingen van FLC CGIL bij de Italiaanse leden van het Europees Parlement, en gebruik makend van de meertaligheid van deze categorie, schreef Lettori aan de europarlementariërs van hun thuisland om hun steun te werven voor een overgang naar de fase van beredeneerde opinies. Deze succesvolle voorstellingen in de moedertaal, inclusief vertalingen van Pilar Allué-dagde definitieve juridische geschiedenis van de Lettori, werden gekopieerd naar de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, die persoonlijk geïnteresseerd is in de Lettori-kwestie.

Het leeftijdsprofiel en – uit de slogans in de moedertaal op de borden die ze droegen – de verscheidenheid aan nationaliteiten van de Lettori waren af ​​te lezen toen ze een nationaal protest tegen hun discriminerende behandeling buiten het kantoor van Anna Maria Bernini, minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek, vlakbij de Tiber in Rome in december vorig jaar. Nadat ze zich daarna hadden verzameld voor de lunch in nabijgelegen cafés voordat ze vertrokken voor treinreizen naar verschillende delen van Italië, met hun vlaggen en spandoeken tegen muren en tafels neergezet, bracht de setting een weemoedig besef teweeg dat ze begin en eind zestig nog steeds aan het marcheren waren en nog steeds protesteerden. Het was het bedrijf niet ontgaan dat het recht op een gelijkwaardige behandeling, geclaimd buiten het ministerie, was bekrachtigd in het historische Verdrag van Rome, ondertekend in 1957 op een locatie op loopafstand: Palazzo dei Conservatori aan de Campidoglio.

Als Hoeder van de Verdragen is het de taak van de Commissie om ervoor te zorgen dat de toezeggingen van de lidstaten in Rome en andere daaropvolgende Verdragssteden worden nageleefd. Dat het land een tweede inbreukprocedure heeft moeten inleiden om de uitvoering van de uitspraak die uit de eerste procedure voortvloeide af te dwingen, is een maatstaf voor hoe onverzettelijk en resistent Italië is geweest.

Het nieuws dat de procedure naar de fase van een met redenen omkleed advies was verplaatst, werd op universiteiten in heel Italië hartelijk verwelkomd. Het besluit werd gezien als een serieuze verklaring van het voornemen van de Commissie om de volledige naleving van het vonnis van het Hof uit 2006 te garanderen.

De gepensioneerde Lettore Linda Armstrong, die van 1990 tot 2020 les gaf aan de Universiteit van Bologna, is maar al te bekend met de praktijk van de universiteiten om de vonnissen van het HvJ-EU opzettelijk te ontwijken. Tot haar ergernis onthield de universiteit haar Verdragsrecht op gelijke behandeling gedurende haar loopbaan als docent.

In haar commentaar op het besluit van de Commissie om de inbreukprocedure naar de fase van een met redenen omkleed advies te verplaatsen, zei mevrouw Armstrong:

“Het is onaanvaardbaar dat Italië de glasheldere uitspraken van het HvJ-EU ongestraft aan zijn laars kan lappen. De parlementaire vraag van Clare Daly en haar collega-Ierse EP-leden over de voordelen en verplichtingen van het lidmaatschap, die voorafgingen aan de opening van de inbreukprocedure, brengt de Lettori-zaak het beste voor het geweten van de EU. Dat Italiaanse universiteiten miljarden euro’s aan financiering uit Europa ontvangen en tegelijkertijd verdragsrechten op de werkvloer ontkennen, is een aanfluiting van de Europese idealen. Hopelijk zal de overgang naar de fase van het met redenen omklede advies de oplossing van onze zaak versnellen.”

In het persbericht met nieuws over de uitvaardiging van het met redenen omkleed advies heeft de Commissie aangekondigd dat zij Italië twee maanden de tijd heeft gegeven om te reageren.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Escalatie van het conflict gekoppeld aan de dodelijke dreiging van Mpox europahoy.news

Decennia lang heeft het conflict in het mineraalrijke oosten van de Democratische Republiek Congo geleid tot alarmerende niveaus van geweld, massale ontheemding, wijdverbreide ziekten, gendergerelateerd geweld en ernstige mentale trauma’s, aldus senior veiligheidsfunctionaris Dr. Adelheid Marschang Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 'Chronische en...

Herstel uw schuldenadvocaten annuleren € 30.000 in Inca (Balearen) met de tweedekanswet europahoy.news

/COMMUNICATIE/ De schuldenaar, die momenteel haar ouderdomspensioen aan het ontvangen is, verloor haar baan en moest leningen aanvragen Herstel uw schuldhet toonaangevende advocatenkantoor in Spanje op het gebied van de Tweede Kanswet, is erin geslaagd een schuld van 30.000 euro...

« Buddha Boy » a été reconnu coupable d’agression sexuelle -europeantis.news-

Au Népal, un chef spirituel connu sous le nom de « Buddha Boy » a été condamné le 1St de juillet à 10 ans de prison pour agression sexuelle sur mineure, a rapporté l'Associated Press, citant un communiqué du...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.