AccueilNederlandKom nieuwe regels...

Kom nieuwe regels overeen om te voorkomen dat consumenten te veel schulden aangaan

EP-leden bereikten een voorlopig akkoord met de Raad over nieuwe maatregelen om consumenten te beschermen tegen creditcardschulden, rekening-courantkredieten en leningen die niet geschikt zijn voor hun financiële situatie.

Vrijdagochtend bereikten de onderhandelaars van het Parlement en de Raad een voorlopig politiek akkoord om de EU-regels voor consumentenkrediet te actualiseren. De nieuwe richtlijn inzake consumentenkredieten (CCD) heeft tot doel de kredietmarkten soepel te laten functioneren en tegelijkertijd een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen.

Volgens de deal dekt de wetgeving kredietovereenkomsten tot € 100.000.

Kredietwaardigheidsbeoordeling

De onderhandelaars waren het erover eens dat de lidstaten van een kredietgever zullen verlangen dat hij, alvorens een kredietovereenkomst te sluiten, een grondige beoordeling maakt van de kredietwaardigheid van de consument, in het belang van de consument en om onverantwoorde kredietpraktijken en overmatige schuldenlast te voorkomen. De beoordeling moet nagaan of de consument in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Bovendien hebben de EP-onderhandelaars een maatregel verkregen die overlevenden van kanker beschermt die een krediet aanvragen waarvoor een verzekering vereist is, waarbij ze het « recht hebben om vergeten te worden » na een relevante periode, zodat hun vroegere ziekte de verzekeringstarieven beïnvloedt.

Consumentenbescherming

Niet-bancaire kredietgevers en kredietbemiddelaars (met uitzondering van micro-ondernemingen en kmo’s) zullen worden onderworpen aan een toelatingsprocedure, registratie en toezicht door onafhankelijke nationale autoriteiten.

De onderhandelaars van het EP sloten ook een bepaling in de overeenkomst zodat kredietreclame altijd een duidelijke en prominente waarschuwing moet bevatten dat geld lenen geld kost. Reclame mag consumenten niet aanmoedigen om krediet te zoeken door te suggereren dat het hun financiële situatie zou verbeteren, dat krediet leidt tot een toename van financiële middelen, een substituut vormt voor sparen, of de levensstandaard van een consument kan verhogen.

MEPS slaagde er ook in om maatregelen, zoals caps, op te nemen om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat consumenten geen buitensporige rentetarieven, jaarlijkse tarieven of kosten op leningen of de totale kosten van krediet in rekening kunnen worden gebracht.

Op aandringen van de leden van het Europees Parlement zullen verdraagzaamheidsmaatregelen verplicht worden gesteld om in een vroeg stadium proactief met opkomende kredietrisico’s om te gaan. Kredietgevers zullen worden verplicht om consumenten bij te staan ​​in geval van terugbetalingsproblemen en om kosten in rekening te brengen die niet hoger zijn dan nodig is om de kosten als gevolg van wanbetaling te compenseren.

Nu rekening-courantkredieten en kredietoverschrijdingen steeds vaker voorkomende en duurdere vormen van krediet worden, hebben de onderhandelaars ervoor gezorgd dat deze financiële producten zullen worden gereguleerd om de consumentenbescherming te vergroten en overmatige schuldenlast te voorkomen.

Recht op herroeping en vervroegde aflossing

De lidstaten zullen ervoor moeten zorgen dat consumenten het recht hebben om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen een kredietovereenkomst te herroepen. Consumenten hebben recht op vervroegde aflossing en op vermindering van de totale kosten van hun krediet. Precontractuele informatie moet duidelijk specificeren hoe deze vergoeding moet worden berekend.

Citaat

Kateřina Konečná (Links, CZ), zei het leidende EP-lid: “In deze tijd van economische crisis hebben we wetgeving opgesteld die consumenten echt zal beschermen op het gebied van consumentenkrediet. Voor het eerst in de geschiedenis zijn we erin geslaagd om de garantie van het recht om vergeten te worden voor kankerpatiënten af ​​te dwingen EU wetgeving. Kredietadvertenties zullen nu een waarschuwing moeten bevatten die vergelijkbaar is met die op sigarettenpakjes, en sommige gevaarlijke soorten advertenties zullen in de lidstaten zelfs worden verboden.”

Volgende stappen

Het voorlopige politieke akkoord dat door het onderhandelingsteam van het EP is bereikt, moet nu eerst worden goedgekeurd door de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en vervolgens door een plenaire stemming. De Raad moet de deal ook goedkeuren voordat deze in werking kan treden.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Persuitnodiging Woensdag 22/03: Bilateraal onderhoud Ulf Kristersson, Eerste Minister van Zweden

Woensdag 22 maart 2022 ontvangt Eerste Minister Alexander De Croo zijn Zweedse ambtsgenoot Ulf Kristersson. De twee regeringsleiders zullen in aanloop naar de Europese Top van 23-24 maart van gedachten wisselen over actuele thema’s zoals migratie, economie en Oekraïne.Beide premiers...

Jehovah’s Getuigen massamoord in Hamburg, interview met Raffaella Di Marzio

Op 9 maart 2023 werden 7 Jehovah's Getuigen en een ongeboren kind gedood door een massale schutter tijdens een religieuze dienst in Hamburg. De moordenaar was een voormalig lid van de gemeente, die meer dan een jaar geleden...

Asiel en migratie: verblijfsrecht voor bepaalde categorieën staatlozen

Deze categorie staatlozen moet nu humanitaire regularisatie aanvragen. De instelling van dit verblijfsrecht biedt rechtszekerheid en vormt bescherming voor een groep mensen die door geen enkele staat als onderdaan wordt erkend en daardoor vaak tussen wal en schip...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.