AccueilNederlandveilige en groene...

veilige en groene energie voor huishoudens en bedrijven – europeantimes.news

EP-commissies hebben de opname van RePowerEU-maatregelen in nationale herstelplannen goedgekeurd om de onafhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te bevorderen en de groene transitie te versnellen

REPowerEU is the European Commission’s plan for, saving energy, producing clean energy, diversifying our energy supplies.

Volgens de tekst die is aangenomen door de commissies Begrotingen en Economische en Monetaire Zaken, zullen EU-landen die na de inwerkingtreding van dit voorstel een gewijzigd herstel- en veerkrachtplan indienen, maatregelen moeten nemen om energie te besparen, schone energie te produceren en de energievoorziening te diversifiëren , zoals voorzien in de RePowerEU plan.

Vergroot de onafhankelijkheid en bestrijdt energiearmoede

De leden van het Europees Parlement hebben het voorstel gewijzigd om ervoor te zorgen dat de nieuwe REPowerEU-hoofdstukken maatregelen bevatten om de energiekwetsbaarheden te verminderen die mogelijk van invloed zouden zijn op de komende winterseizoenen. De nieuwe regels zouden gelden voor maatregelen vanaf 1 februari 2022.

De leden van het Europees Parlement waren het er ook over eens dat maatregelen in de RePowerEU-hoofdstukken prioriteit moeten geven aan investeringen om energiearmoede voor kwetsbare huishoudens, kmo’s en micro-ondernemingen aan te pakken.

Financiering

De leden van het Europees Parlement waren het erover eens dat de extra 20 miljard euro aan subsidies, voorgesteld door de Commissie, afkomstig moet zijn van een eerdere veiling van nationale emissierechten in het kader van de EU-emissiehandelssysteemin plaats van gebruik te maken van toeslagen van de Marktstabiliteitsreserve.

EP-leden roepen de Commissie ook op om aanvullende bronnen te identificeren ter aanvulling van de financiering van REPowerEU-acties, onder meer door de flexibiliteit te bieden om niet-bestede middelen te gebruiken, met name uit de periode 2014-2020.

Zij stellen voor dat deze aanvullende subsidies worden verdeeld onder de lidstaten, rekening houdend met hun mate van energieafhankelijkheid, de stijging van de energiegerelateerde kosten voor huishoudens en het aandeel van fossiele brandstoffen in het bruto binnenlands energieverbruik.

De leden van het Europees Parlement waren het er ook over eens dat lidstaten om voorfinanciering mogen vragen, tot 20% om de REPowerEU-hoofdstukken te financieren, en dat bij de uitvoering van de nieuwe maatregelen rekening moet worden gehouden met de inbreng van regionale autoriteiten, NGO’s en sociale partners.

Grensoverschrijdende maatregelen en klimaat

EP-leden waren het erover eens dat de “doe geen significante schade”-beginsel moeten van toepassing zijn op de REPowerEU-hoofdstukken, tenzij aan verschillende cumulatieve voorwaarden is voldaan en alleen voor maatregelen die op 31 december 2024 van kracht zijn.

Eindelijk doen ze een beroep op EU landen om ervoor te zorgen dat ten minste 35% van hun uitgaven in het kader van REPowerEU-hoofdstukken wordt toegewezen aan maatregelen die een meerlandendimensie of effect hebben, zelfs als ze door één EU-land worden uitgevoerd, en tenzij de Commissie onder specifieke omstandigheden een afwijking toestaat.

Citaten

Siegfried MUREŞAN (EVP, RO), corapporteur, zei: “De Russische invasie van Oekraïne treft ons allemaal: burgers, bedrijven en onze economieën als geheel. Om sterker uit deze crisis te komen, moet de EU energieonafhankelijkheid en -zekerheid bereiken. REPowerEU is de sleutel tot deze doelstelling. Daarom moeten we de REPowerEU-wetgeving hebben en begin volgend jaar investeringen toestaan”.

Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES), corapporteur, zei: « We hebben ons ingespannen om RePowerEU een bijdrage te laten leveren om onze burgers te helpen de energierekening te verlagen en energiearmoede aan te pakken door de nodige investeringen te financieren, met name voor energierenovatie en hernieuwbare energiebronnen, en de groene transitie. Dit zou een van de eerste stappen moeten zijn naar een ambitieus, grootschalig EU-winterpakket voor onze burgers”.

Dragoș PÎSLARU (Renew, RO), corapporteur, zei:: “Er zijn acht maanden verstreken sinds Rusland een oorlog begon en slechts een paar maanden dichter bij een koude winter. REPowerEU is het instrument waarmee we het vertrouwen van de burgers opnieuw kunnen herstellen dat de Europese Unie oplossingen zal vinden voor de huidige uitdagingen. We zullen het gebruik van hernieuwbare energie versnellen, we zullen energiearmoede aanpakken en we zullen investeren in meer energie-efficiëntie voor onze kwetsbare burgers en ondernemers”.

Volgende stappen

De wetstekst, die dinsdag is aangenomen met 80 stemmen voor en 6 tegen en 4 onthoudingen, zal tijdens de eerste plenaire vergadering van november door de voltallige vergadering worden besproken en gestemd. De uitkomst van de plenaire stemming zal een onderhandelingsmandaat vormen voor de komende besprekingen met de EU-regeringen.

Lees verder:

EU-leiders bereiken akkoord over energie

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Persuitnodiging Woensdag 22/03: Bilateraal onderhoud Ulf Kristersson, Eerste Minister van Zweden

Woensdag 22 maart 2022 ontvangt Eerste Minister Alexander De Croo zijn Zweedse ambtsgenoot Ulf Kristersson. De twee regeringsleiders zullen in aanloop naar de Europese Top van 23-24 maart van gedachten wisselen over actuele thema’s zoals migratie, economie en Oekraïne.Beide premiers...

Jehovah’s Getuigen massamoord in Hamburg, interview met Raffaella Di Marzio

Op 9 maart 2023 werden 7 Jehovah's Getuigen en een ongeboren kind gedood door een massale schutter tijdens een religieuze dienst in Hamburg. De moordenaar was een voormalig lid van de gemeente, die meer dan een jaar geleden...

Asiel en migratie: verblijfsrecht voor bepaalde categorieën staatlozen

Deze categorie staatlozen moet nu humanitaire regularisatie aanvragen. De instelling van dit verblijfsrecht biedt rechtszekerheid en vormt bescherming voor een groep mensen die door geen enkele staat als onderdaan wordt erkend en daardoor vaak tussen wal en schip...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.