AccueilNederlandPilar Allué-dag |...

Pilar Allué-dag | -europeantimes.nieuws-

Op 30 mei 1989 sprak het Hof van Justitie van de EU (HvJ-EU) zijn vonnis uit in een prejudiciële verwijzing door de Spaanse onderdaan Pilar Allué.

Allué, werkzaam als docent vreemde talen (lettore) aan de Università Degli studi di Venezia, had een Italiaanse wet aangevochten op grond waarvan zij en haar Lettori-collega’s konden worden aangenomen op basis van een jaarcontract met de mogelijkheid van maximaal vijf verlengingen. Aangezien een dergelijke beperking van de duur van het dienstverband niet van toepassing was op Italiaanse onderdanen, oordeelde het Hof dat de grens discriminerend was. Het was een eenvoudige, open en gesloten zaak waarvan de uitvoering Italië alleen maar verplichtte om de jaarlijkse Lettori-contracten om te zetten in contracten voor onbepaalde tijd, met een vergoeding die zoals voorheen gekoppeld was aan de salarisschaal van het Italiaanse onderwijzend personeel.

In plaats van gevierd te worden als de mijlpaaldag waarop het recht op gelijke behandeling met Italiaanse collega’s werd gewonnen, is 30 mei 1989 om geheel andere redenen historisch voor het niet-nationale Lettori-onderwijzend personeel. Het markeert het startpunt van waaruit de duur van de niet-naleving door Italië van de Lettori-discriminatievonnissen van het HvJ-EU wordt gemeten. De niet-naleving duurt voort tot op de dag van vandaag, ondanks 3 opeenvolgende gunstige uitspraken in een proceslijn die rechtstreeks voortvloeit uit de baanbrekende uitspraak uit 1989. Als zodanig is het de langstlopende schending van de bepaling over vrij verkeer van het Verdrag ooit geregistreerd.

Italië interpreteerde de Allué-uitspraak van 1989 als het goedkeuren van jaarcontracten, terwijl de limiet op het aantal verlengingen onwettig werd. Omdat een beroep op het HvJ-EU tijd en geld kost, betwistte Allué de restrictieve lezing van Italië. De daaropvolgende uitspraak van 1993 maakte onomstotelijk duidelijk dat de strekking van de eerdere uitspraak was dat onderwijzend personeel van buiten het land recht had op de contracten van onbepaalde duur die Italiaanse onderdanen genieten.

Een vervolg op de Italiaanse wet uit 1995 gaf de contracten voor onbepaalde tijd toe. Om de kosten van de uitspraak voor de universiteiten te drukken, classificeerde de wet tegelijkertijd de Lettori als niet-onderwijzend, technisch en administratief personeel en schrapte cruciaal de parameter van de Italiaanse onderwijsfaculteit als basis voor het bepalen van salarissen en de financiële schikkingen voor de reconstructie met terugwerkende kracht. van carrières verschuldigd onder Allué.

Het was nu aan de Europese Commissie als hoedster van de Verdragen en de bijbehorende jurisprudentie van het HvJ-EU om Italië te vervolgen wegens niet-uitvoering van Allué. In inbreukzaak Commissie tegen Italië oordeelde het Hof in 2001 voor de Commissie. Wegens niet-uitvoering van die uitspraak nam de Commissie vervolgens een handhavingszaak aan waarover het Hof in 2006 uitspraak deed.

De handhavingsactie was om gemakkelijk te begrijpen redenen bijzonder op de voorgrond geplaatst. In een demonstratie van haar ernst met de aanhoudende discriminatie van Lettori, heeft de Commissie het Hof verzocht Italië een dagelijkse boete van € 309.750 op te leggen.

Italië heeft op het laatste moment een wet aangenomen die voorzag in de reconstructie van Lettori-loopbanen met verwijzing naar de minimumparameter van parttime onderzoeker of betere parameters die eerder waren gewonnen. Hoewel Italië schuldig werd bevonden binnen de gestelde termijn voor naleving, was het Hof van mening dat de bepalingen van de wet de discriminatie konden verhelpen en zag het af van de aanbevolen dagelijkse boete.

Nadat de dreiging van boetes was weggenomen, slaagde Italië er vervolgens niet in de wet uit te voeren. Onder het mom van symbolische naleving bleven de universiteiten de schikkingen en contractuele voorwaarden die de rechtbank bevredigend achtte achterhouden.

Het ergerde de Lettori dat de lange reeks rechtszaken uiteindelijk geen gerechtigheid had gebracht. Het gevoel kreeg de overhand dat Italië de rechtsstaat van de EU te slim af zou zijn, ongeacht de maatregelen die werden genomen om verhaal te halen. 30 mei 1989 werd synoniem met Pilar Allué-dag, een maatstaf om te meten hoe lang een onverzoenlijke lidstaat zijn verdragsverplichtingen zou kunnen ontlopen.

Toen bleek dat de uitspraak van 2006 niet werd uitgevoerd, ondernam de Commissie verdere actie. In 2011 is een proefprocedure gestart (een mechanisme dat is ingevoerd om geschillen met de lidstaten in der minne op te lossen en inbreukprocedures te voorkomen). In de daaropvolgende 10 jaar heeft het duidelijk zijn doel niet bereikt. De Commissie heeft in september 2021 eigenlijk een inbreukprocedure ingeleid.

Een landelijke volkstelling van Lettori, verspreid over universiteiten van Triëst tot Catania, had tot tevredenheid van de Commissie de niet-uitvoering van de arresten van het HvJ-EU gedocumenteerd. Een parlementaire vraag aan de Commissie, ondertekend door 8 EP-leden, was duidelijk ook invloedrijk. Merk op dat Italiaanse universiteiten genereuze financiering van Europa ontvingen en dat Italië het grootste deel van het Covid Recovery Fund had ontvangen. de leden van het Europees Parlement vroegen zich nadrukkelijk af waarom Italië zijn verplichtingen uit hoofde van de EU-wetgeving aan de Lettori niet zou beantwoorden en nakomen.

Als reactie op de inbreukprocedure werd in de Italiaanse financiële wet voor het einde van het jaar een voorziening getroffen voor de vrijgave van middelen van € 43 miljoen aan de universiteiten om de aan Lettori verschuldigde schikkingen voor de wederopbouw van de carrière mede te financieren. Een recente brief van het ministerie van Hoger Onderwijs gaf universiteitsrectoren tot 31 mei de tijd om de verschuldigde bedragen te kwantificeren en te communiceren.

Voor de Lettori ter herdenking van Pilar Allué Day dit jaar omvatte het samenvallen van de deadline van 31 mei en de uitspraak van het HvJ van 30 mei 1989 de 33-jarige geschiedenis van strijd voor rechten die volgens het Verdrag automatisch zou moeten zijn. Nooit een feest, Pilar Allué Day is in de loop der jaren de maatstaf geworden voor de veerkracht van de Lettori in hun marathonzoektocht naar gerechtigheid.

Deze veerkracht zal nog verder op de proef worden gesteld. Het is onheilspellend dat de blauwdruk voor de berekening van schikkingen de methoden legitimeert die worden voorgeschreven in de controversiële Gelmini-wet van 2010, een wet die de handhavingsuitspraak van 2006 effectief ongedaan maakt en de aansprakelijkheid van Italië jegens de Lettori aanzienlijk vermindert.

Inbreukprocedures dienen ter handhaving van het EU-recht. Om een ​​einde te maken aan de langst geregistreerde schending van de bepaling inzake pariteit van behandeling, moet de Commissie Italië eraan herinneren dat nationale wetgeving de bindende jurisprudentie van het Hof van Justitie niet ongedaan kan maken.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Voorzitter Metsola van EUCO: De interne markt is de grootste economische motor van Europa

In haar toespraak voor de buitengewone Europese Raad die vandaag in Brussel werd gehouden, benadrukte de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, bijvoorbeeld de volgende kwesties: Verkiezingen voor het Europees Parlement “Binnen vijftig dagen zullen honderden miljoenen Europeanen naar de...

Un rapport de l’ONU détaille le « climat de peur » dans les zones occupées par la Russie en Ukraine

S'appuyant sur plus de 2 300 témoignages de victimes et de témoins, le rapport détaille les mesures prises par la Russie pour imposer la langue, la citoyenneté, les lois, le système judiciaire et les programmes éducatifs russes dans les...

Faith and Freedom Summit III, « Faire de celui-là un monde meilleur »

La coalition d'ONG du Faith and Freedom Summit III a conclu ses conférences en montrant l'impact et les défis des organisations confessionnelles au service de la communauté européenne. Dans un environnement accueillant et prometteur, dans les murs du Parlement européen, une...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.